ทำไมองค์กรจึงไม่ควรตั้ง mail server ของตัวเอง?

บทความนี้จะเขียนเรื่องแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีในฝั่งองค์กร แต่จะขอเกริ่นด้วยประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้น

ในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงและส่งผลมาจนกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนี้

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือ การที่มนุษย์เริ่มทำกสิกรรมแทนการออกล่าสัตว์ เนื่องจากการทำกสิกรรม (เช่น การปลูกพืช และเลี้ยวสัตว์) ทำให้มนุษย์สามารถผลิตทรัพยากร (โดยเฉพาะพลังงานและอาหาร) ได้มากขึ้น จึงรองรับจำนวนประชากรได้มากขึ้น ส่งผลให้สังคมเติบโต

การทำกสิรรม คือจุดเปลี่ยนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์
ที่มา: bighistoryproject.com
ในสังคมกสิกรรม เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้สามารถผลิตทรัพยากรได้มากขึ้น และเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรทั้งหมด ทำให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำกสิกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลส่วนที่เหลือ สามารถพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมได้ (เกิดช่างหม้อ พ่อค้า ทหาร รัฐบาล) ทักษะเฉพาะด้านที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เป็นสิ่งใหม่ และทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในสังคม

เมื่อทุกคนไม่ต้องทำกสิกรรม ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาพัฒนาสังคม
ที่มา: bighistoryproject.com
องค์กรแต่ละที่จะมีภารกิจหลัก เช่น โรงแรมมีภารกิจในการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว ธนาคารเป็นผู้ให้บริการผลิตภัฒฑ์ทางการเงิน ซึ่งภารกิจขององค์กรไม่ใช่การทำระบบอีเมล (ยกเว้นว่าองค์กรนั้นๆ มีภารกิจในการให้บริการอีเมล เช่น Google, Microsoft หรือ IBM)

ภารกิจหลักของโรงแรมคือให้บริการที่พัก มิใช่การให้บริการอีเมลแต่อย่างใด
จะเห็นว่า การให้บริการระบบอีเมล ไม่ใช่ภารกิจขององค์กร ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความพร้อม และมีจุดที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้บริการงานส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน (อย่างระบบอีเมล) เพื่อให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรภายในที่มีจำกัด ไปในส่วนที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักได้

Google เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ที่องค์กรสามารถใช้บริการระบบอีเมลและ collaboration ได้
ที่มาภาพ: Google Data Center
หากมองเปรียบเทียบ องค์กรแต่ละที่เปรียบได้กับหน่วยหนึ่งในสังคุม หากในสังคมมีคนที่ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรป้อนให้กับสังคมนั้นๆ อยู่แล้ว (เปรียบกับการที่มีคนทำงานกสิกรรมให้) และองค์กรของคุณก็มีภารกิจ หรือพันธกิจ ที่ต้องรับผิดชอบ องค์กรคุณจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และพัฒนาองค์กร และสังคมให้ก้าวหน้ามากขึ้น หรือจะเสียเวลา (และทรัพยากรอันจำกัด) มาทำส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร?

สวัสดีปีใหม่ไทยครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

ออกแบบระบบให้คุยข้าม module กันได้ ด้วย Pub/Sub