บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2014

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function

รูปภาพ
Google Apps Script คือวิธีการสั่งงาน Google Apps โดยการเขียนโปรแกรม (ใช้ฐานจาก javascript) ซึ่งการเขียน Google Apps Script ช่วยให้เราสามารถใช้งาน Google Apps ในรูปแบบใหม่ๆ ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น สั่งให้ส่งอีเมลตามเวลาที่ตั้งไว้ สั่งให้คำนวณค่าใน spreadsheet ตามเงื่อนไขที่กำหนด (โดยอัตโนมัติ) บทความนี้จะแนะนำการใช้งาน Google Apps Script เพื่อทำ custom fuction ใน Google Sheets ครับ Custom Function คืออะไร? โดยทั่วไป การใช้งานโปรแกรมประเภท spreadsheet ซึ่งมีลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ มักจะไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลอย่างเดียว เราสามารถใส่การคำนวณให้กับ cell ต่างๆ ใน spreadsheet ได้ เช่น หาค่ารวม (SUM) ค่าเฉลี่ย (AVG) และอื่นๆ อีกมากมาย (โดยทั่วไป การใช้งาน spreadsheet จะใช้คู่กับการคำนวณค่าต่างๆ เสมอ ภาพจาก:  kissflow.com ) การคำนวณค่า เราจะใช้การเรียก function (หรือที่เรียกกันว่า "สูตร") ที่ spreadsheet เตรียมไว้ให้ โดยทั่วไปจะเป็นการใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตามด้วยชื่อ function ลงใน cell ปลายทาง เช่น ที่ cell A6 หากเราใส่ค่า =AVG(A1:A5) หมายถึงให้โปรแกรมแสดงค่าเฉลี่ยของค่าใน cel

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

รูปภาพ
Google Apps Script คือวิธีการเรียกใช้งาน Google Apps อีกรูปแบบหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายงานที่ต้องทำซ้ำๆ หรืองานที่มีรูปแบบตายตัว เปลี่ยนมาเป็นการสั่งงานผ่าน script ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก Google Apps Script สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ รู้จักกับ Google Apps Script บทความตอนนี้จะพูดถึงวีธีการเรียกใช้งาน Google Apps Script เนื่องจาก Google Apps Script คือชุดของคำสั่งที่แสดงขั้นตอนการทำงาน ตามที่เราออกแบบและกำหนดไว้ การเขียน Google Apps Script เราจะเรียกกลุ่มของการทำงานว่า function (แบบเดียวกับ method ของภาษา Java) ซึ่งการทำงานของ Google Apps Script จะเกิดจากการสั่ง run function ที่เราระบุไว้ การเรียกใช้งาน Google Apps Script function การเรียกใช้งาน function ใน Google Apps Script สามารถทำได้หลายช่องทาง โดยสามารถจำแนกออกเป็น 3 วิธีการหลักๆ ได้แก่ 1. สั่ง run function ที่ระบุโดยตรง กรณีที่เราต้องการสั่ง run function ที่ต้องการ เราสามารถสั่งงานโดยตรงจากหน้า script editor หรือสั่งงานจากหน้า Script Manager ได้ดังนี้ สำหรับหน้า script editor ให้เลือกชื่อ fun