Posts

Showing posts from December, 2019

แนะนำบริการให้คำปรึกษาในการใช้งาน cloud จาก Google

Image
ในปัจจุบันการใช้งาน cloud ในองค์กรเริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยเหตุผลอันดับต้นๆ คือ ความรวดเร็วในการเริ่มต้นใช้งาน (องค์กรไม่ต้องรอสร้างบริการเหล่านั้นเอง)  ค่าใช้จ่ายที่คิดตามการใช้งานจริง (ใช้น้อยจ่ายน้อย ใช้มากจ่ายมาก หลายๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสร้างบริการขึ้นมาเอง) ความปลอดภัย (ผู้ให้บริการ cloud มีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก) จากข้อดีดังกล่าว ทำให้องค์กรสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างคุณค่าของบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้า แทนการเสียเวลาบริหารจัดการโครงสร้างทางด้าน IT ด้วยตนเองทั้งหมด บริการให้คำปรึกษา ทางด้าน cloud จาก Google ด้วยความที่มีองค์กรใช้งาน Google Cloud Platform (GCP) มากขึ้น ทีมงาน Google Cloud ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งาน GCP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยอยู่ในรูปแบบของบริการให้คำปรึกษา (consulting services) ที่ครอบคลุมสถานการณ์ของลูกค้าตามขั้นต่างๆ ดังนี้ Assess : สำหรับองค์กรที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้งาน GCP ดีหรือไม่ และจะเริ่มต้นยังไง Plan : สำหรับองค์กรที่จะเริ่ม