บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2015

แนวทางในการประยุกต์ใช้ Google Services เพื่อทำ Knowledge Base ภายในองค์กร

รูปภาพ
สำหรับ องค์กรที่ใช้งาน Google Apps นั้น น่าจะมีการใช้งาน services ต่างๆ ในชุดของ Google Apps เนื่องจาก Google Apps เป็นชุดเครื่องมือที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น Mail, Calendar, Drive, Sites, Hangouts ฯลฯ ในองค์กรแต่ละแห่ง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทาง (หรืออย่างน้อยก็องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับองค์กรนั้นๆ) การจัดระเบียบองค์ความรู้เหล่านั้นให้เกิดการต่อยอด หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมทำให้องค์กรนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่สนใจในความรู้ชุดเดียวกัน สามารถนำองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทำสิ่งเดิมที่เคยมีอยู่แล้ว หากพูดถึงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วย Google Apps แล้ว เราสามารถประยุกต์ได้หลายแนวทาง บทความนี้จะขออนุญาติชี้แนะเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้กับผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ มาใช้งานให้ตอบรับกับความต้องการในลักษณะนี้ โดยเราสนใจคุณลักษณะของ services ที่จะนำมาใช้ ในมุมต่างๆ ดังนี้ เป็นการประยุกต์ใช้งานสิ่งที่มีอยู่แล้วใน Google Apps เนื่องจากไม่ต้อง implement อะไรเพิ่มเติม และ user ข

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในบริษัท ด้วย Google Apps Script

รูปภาพ
ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หลักไมล์สำคัญอันหนึ่งคือ การปฏิวัติอตุสาหกรรม ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยี ทำให้เกิดผลิตผลมากขึ้นในเวลาน้อยลง โดยจุดสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือ การใช้งานแหล่งพลังงานใหม่ (ในยุคนั้น) เช่น ถ่านหิน ซึ่งให้พลังงานได้มากกว่า และต่อเนื่องกว่าแรงงานคนและสัตว์ มนุษย์ค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าแรงงานคนและสัตว์ นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม (ภาพจาก charleslipson.com ) Google Apps Script  มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนแรงงานคนในองค์กรได้ ไม่ใช่การออกแรงยกของอะไรอย่างนั้นนะครับ แต่หมายถึงการทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะพิเศษ ออกไปในทางงานถึกๆ ที่ต้องใช้ความอดทน ความรอบคอบ ในการทำให้เรียบร้อย ไม่ผิดพลาด หากลองสังเกตุดูเราจะพบกับงานส่วนหนึ่ง ที่มีขั้นตอนตายตัว ทำออกมาซ้ำๆ แต่กินเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการ ทดแทนงานซ้ำๆ เหล่านั้นด้วย Google Apps Script การทดแทนแรงงานคนด้วยเทคโนโลยี ทำให้ความผิดพลาดของงานน้อยลง และเกิดผลิตผลมากขึ้น (ภาพจาก http://www.flodraulicgroup.com/automation/ )