Posts

Showing posts from August, 2015

แนวทางในการประยุกต์ใช้ Google Services เพื่อทำ Knowledge Base ภายในองค์กร

Image
สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Google Apps นั้น น่าจะมีการใช้งาน services ต่างๆ ในชุดของ Google Apps เนื่องจาก Google Apps เป็นชุดเครื่องมือที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น Mail, Calendar, Drive, Sites, Hangouts ฯลฯ

ในองค์กรแต่ละแห่ง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทาง (หรืออย่างน้อยก็องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับองค์กรนั้นๆ) การจัดระเบียบองค์ความรู้เหล่านั้นให้เกิดการต่อยอด หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมทำให้องค์กรนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่สนใจในความรู้ชุดเดียวกัน สามารถนำองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทำสิ่งเดิมที่เคยมีอยู่แล้ว

หากพูดถึงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วย Google Apps แล้ว เราสามารถประยุกต์ได้หลายแนวทาง บทความนี้จะขออนุญาติชี้แนะเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้กับผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ มาใช้งานให้ตอบรับกับความต้องการในลักษณะนี้ โดยเราสนใจคุณลักษณะของ services ที่จะนำมาใช้ ในมุมต่างๆ ดังนี้

เป็นการประยุกต์ใช้งานสิ่งที่มีอยู่แล้วใน Google Apps เนื่องจากไม่ต้อง implement อะไรเพิ่มเติม และ user ขององค์กรก…

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในบริษัท ด้วย Google Apps Script

Image
ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หลักไมล์สำคัญอันหนึ่งคือ การปฏิวัติอตุสาหกรรม ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยี ทำให้เกิดผลิตผลมากขึ้นในเวลาน้อยลง โดยจุดสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือ การใช้งานแหล่งพลังงานใหม่ (ในยุคนั้น) เช่น ถ่านหิน ซึ่งให้พลังงานได้มากกว่า และต่อเนื่องกว่าแรงงานคนและสัตว์


Google Apps Script มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนแรงงานคนในองค์กรได้ ไม่ใช่การออกแรงยกของอะไรอย่างนั้นนะครับ แต่หมายถึงการทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะพิเศษ ออกไปในทางงานถึกๆ ที่ต้องใช้ความอดทน ความรอบคอบ ในการทำให้เรียบร้อย ไม่ผิดพลาด หากลองสังเกตุดูเราจะพบกับงานส่วนหนึ่ง ที่มีขั้นตอนตายตัว ทำออกมาซ้ำๆ แต่กินเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการทดแทนงานซ้ำๆ เหล่านั้นด้วย Google Apps Script


เจ้าของโรงงาน ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า หรือค่าพลังงานอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรเพื่อทำหน้าที่แทนคนงาน แล้ว Google Apps Script ล่ะ? ใช้พลังงานจากไหน หรือเราต้องจ่ายอะไรให้มัน ข่าวดีก็คือ มันใช้พลังงานจาก server ของ Google ที่เปิดให้เราเข้าถึงได้อยู่แล้ว กรณี…