Posts

Showing posts from December, 2019

แนะนำบริการให้คำปรึกษาในการใช้งาน cloud จาก Google

Image
ในปัจจุบันการใช้งาน cloud ในองค์กรเริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยเหตุผลอันดับต้นๆ คือ

ความรวดเร็วในการเริ่มต้นใช้งาน (องค์กรไม่ต้องรอสร้างบริการเหล่านั้นเอง) ค่าใช้จ่ายที่คิดตามการใช้งานจริง (ใช้น้อยจ่ายน้อย ใช้มากจ่ายมาก หลายๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสร้างบริการขึ้นมาเอง)ความปลอดภัย (ผู้ให้บริการ cloud มีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก)

จากข้อดีดังกล่าว ทำให้องค์กรสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างคุณค่าของบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้า แทนการเสียเวลาบริหารจัดการโครงสร้างทางด้าน IT ด้วยตนเองทั้งหมดด้วยความที่มีองค์กรใช้งาน Google Cloud Platform (GCP) มากขึ้น ทีมงาน Google Cloud ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งาน GCP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยอยู่ในรูปแบบของบริการให้คำปรึกษา (consulting services) ที่ครอบคลุมสถานการณ์ของลูกค้าตามขั้นต่างๆ ดังนี้

Assess: สำหรับองค์กรที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้งาน GCP ดีหรือไม่ และจะเริ่มต้นยังไงPlan: สำหรับองค์กรที่จะเริ่มใช้งาน GCP และต้องการออกแบบวิธีการจัดการ และวางรากฐานในการใช้งานอย่างเ…