Posts

Showing posts from February, 2018

Service ที่ Data Engineer เข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุน Data-Driven Decision Management

Image
ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีมากขึ้นทุกวัน มีคนที่มองเห็นโอกาสในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ (Data-Driven Decision Management) นั่นจึงทำให้เกิดความต้องการผู้ที่มีทักษะ ที่จะช่วยให้ธุรกิจนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยทักษะของ Data Engineer

ส่วนประกอบพื้นฐานที่จะต้องมี ก่อนจะเริ่มต้นนำข้อมูลมาใช้งาน นั่นก็คือต้องมี

ข้อมูล (รู้ว่ามี, รู้ว่าอยู่ที่ไหน, รู้ว่าจะไปเอามาอย่างไร)เป้าหมาย (ต้องการตอบโจทย์อะไร, ต้องการนำเสนออย่างไร, มีทีม data scientist ทำหน้าที่ต่อ) ข้อมูลที่มี คือต้นทาง เป้าหมายนั้น คือปลายทาง ส่วนขั้นตอนระหว่างทางนั้น ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ทักษะของ Data Engineer ให้เป็นประโยชน์ นั่นก็คือการเตรียมระบบเพื่อรวบรวม เรียบเรียง ตัดแต่ง จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ต่อ

ส่วนประกอบที่อยู่ตรงกลาง เป็นหน้าที่ของ Data Engineer ในการออกแบบและสร้างระบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย โดยมีหลักพิจารณาเบื้องต้นในการออกแบบระบบเพื่อจัดการข้อมูล เช่น
ข้อมูลต้นทางมาจากจุดไหนบ้าง (ข้อมูลบน server, จากอุปกรณ์ IoT หรือจาก mobile app)ข้อมูลเป็น …